REDFOXAPARTMENT Kašperské Hory
Všeobecné smluvní a ubytovací podmínky


1. Základní ustanovení

1.1. Právní vztahy mezi ubytovatelem K 33 Invest, s.r.o., se sídlem Klínec 33, 25210 Klínec, IČO: 06130682 (dále jen ubytovatel) a hostem (osobou vstupující v jednání s ubytovatelem za účelem uzavření smlouvy o ubytování, - dále jen host), které se týkají krátkodobého ubytování a/nebo využití dalších služeb v prostorách  Redfoxapartment v Kašperských Horách se řídí těmito Všeobecnými smluvními a ubytovacími podmínkami, příslušnou smlouvou, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a předpisy souvisejícími.

Tyto obchodní a storno podmínky jsou nedílnou součástí objednávky ubytování a smlouvy o ubytování, popř. ubytovacího poukazu (voucheru).

1.2. Veškerá právní jednání mezi ubytovatelem a hostem (zejména nabídky ubytování (viz. bod 2.1.) , rezervace (bod 2.2.), potvrzení rezervace (bod 2.3.), smlouvy (bod 2.4.), změny atd.) jsou vedena písemně, přičemž za písemná právní jednání se považují i právní jednání uskutečněná prostřednictvím e-mailu či elektronického formuláře Ubytovatele. Zjevné písařské a tiskové chyby ubytovatele nezavazují.
1.3. Odesláním/zadáním rezervace ubytovateli host potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s podmínkami jeho nabídky, s cenou ubytování a/nebo dalších služeb a s těmito Podmínkami.
1.4. Je-li uzavřena smlouva, jsou tyto Podmínky součástí smlouvy. Je-li ujednání obsažené ve smlouvě v rozporu s příslušnou částí těchto Podmínek, má ujednání smlouvy přednost před zněním Podmínek. Záležitosti výslovně smluvně neupravené se řídí příslušnými právními předpisy.

2. Vznik ubytování, změna podmínek

2.1. Ubytovatel nabízí ubytování a/nebo další služby formou
nabídek, zejména na internetových stránkách, formou obchodních sdělení s jejichž zasíláním adresát (host) vyslovil souhlas, prostřednictvím jím schválených zprostředkovatelů, jakož i formou reklamních materiálů ubytovatele.
2.2. Host projeví vůli ubytovat se formou zaslání r
ezervace ubytovateli, resp. provozovateli ubytovacího portálu.
2.3. Souhlasí-li ubytovatel s rezervací (jejím obsahem), zašle hostovi potvrzení rezervace.
2.4. Doručením potvrzení rezervace od ubytovatele vzniká mezi ubytovatem a hostem smlouva o ubytování (dále jen smlouva) . Do doby vzniku smlouvy je ubytovatel oprávněn jednostranně měnit podmínky (parametry) ubytování. Ubytovatel má právo neuzavřít smlouvu bez udání důvodu.
2.5. Smlouvu (podmínky ubytování) lze měnit pouze písemně. Změnu smlouvy není druhá strana povinna akceptovat.
2.6. Host nesmí ubytování a/nebo další službu z jakéhokoliv důvodu přenechat k využití žádné osobě, která není uvedena ve smlouvě.
2.7. Nemůže-li Ubytovatel dodržet smlouvu zcela či zčásti z důvodu vyšší moci, oznámí hostovi neprodleně tuto skutečnost a předloží mu návrh na změnu smlouvy. O vyšší moc jde v případě, kdy v plnění smlouvy ubytovateli brání okolnosti, které jsou mimo jeho kontrolu (např. rozhodnutí orgánů veřejné moci, válečné nebezpečí, stávka, blokáda, živelní událost apod.), které nemohl ubytovatel předvídat nebo kterým nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po něm rozumně požadovat. Host má v takovém případě právo odmítnout návrh na změnu smlouvy v určené lhůtě. V případě odmítnutí návrhu hostem má ubytovatel právo odstoupit od smlouvy. Host má právo na vrácení do doby odstoupení ubytovateli zaplacených částek. Ubytovatel není v tomto případě povinen hradit hostovi škodu, která mu v souvislosti se zásahem vyšší moci vznikla.

3. Cena ubytování, platební podmínky, odpovědnost za škody

3.1. Ceny ubytování, dalších služeb, povinných příplatků (zejména lázeňské a rekreační poplatky, sankce za rušení nočního klidu a veřejného pořádku apod.), volitelných příplatků (zejména služby nad rámec běžného ubytování dle dohody), jakož i ostatní ceny a povinné platby jsou uvedeny v ceníku ubytovatele účinném pro období, ve kterém je/bude ubytování či další služba poskytnuta a/nebo nastane jiná skutečnost zakládající povinnost nájemce k zaplacení. Pro hosta je však závazná ta cena, která je uvedena ve smlouvě, popř. ubytovacím poukazu (voucher). Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis ve smlouvě, popř. voucheru. Ubytovatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např. zásah vyšší moci), změnit dohodnuté podmínky pobytu.
3.2. Host nese plnou zodpovědnost a je povinen uhradit v penězích (v korunách českých, není-li dohodnuto jinak) náhradu minimálně ve výši pořizovací ceny za nadměrné znečištění/poškození/zničení/ztrátu ubytovacích prostor a vybavení ubytovatele. Dodavatele a pořizovací cenu k odstranění závadného stavu určuje ubytovatel.
3.3. Ceny v ceníku jsou uvedeny v Kč (CZK) a/nebo v EUR Pokud není výslovně uvedeno jinak, pak platí, že v ceníku uvedené ceny zahrnují DPH.
3.4. Host je povinen zaplatit ubytovateli sjednanou cenu, jak je uvedena ve smlouvě, a následně ve vystavené faktuře, a to v měně, ve výši a ve lhůtě splatnosti ve faktuře uvedené.
3.5. Při bezhotovostním převodu se za zaplacení považuje připsání příslušné peněžní částky na účet ubytovatele. Při hotovostní platbě se za zaplacení považuje převzetí peněžní částky ubytovatelem.
3.6. Ubytovatel je oprávněn jednostranně zvýšit cenu v případě, kdy v důsledku změny právního předpisu dojde ke změně sazby DPH, ke zvýšení místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, je-li v ceně zahrnut, a/nebo k podstatné změně cenových vstupů vztahujících se k ubytování a/nebo další službě. Za podstatnou změnu se považuje zvýšení nejméně o 5%, ke kterému dojde v období od uzavření smlouvy do prvního dne ubytování. Pokud na základě některého z uvedených důvodů přistoupí ubytovatel ke zvýšení ceny, informuje hosta o nové ceně s uvedením důvodu. Po oznámení nové ceny je host oprávněn odstoupit o právního vztahu bez povinnosti hradit Ubytovateli odstupné (storno poplatky) dle čl. 3.8. těchto Podmínek. Ubytovatel není v tomto případě povinen hradit hostovi škodu, která mu v souvislosti se změnou ceny vznikla.
3.7. Sjednaná celková cena uvedená ubytovatelem v potvrzení rezervace a ve faktuře musí být hostem plně zaplacena před nástupem ubytování a/nebo před zahájením čerpání služby. 
3.8. Stornovací podmínky:

 • Zrušení zdarma 7 dnů před příjezdem
 • 100 % z ceny rezervace při zrušení pobytu méně než 7 dní před příjezdem

 • Host je oprávněn zrušit objednávku kdykoliv před příjezdem. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou elektronickou podobu (email s doručenkou) na adresu 
  redfoxapartment@icloud.com. Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je datum a čas odeslání emailu.
  U větších skupin mohou být sjednány individuální storno poplatky.
  Ubytovatel nebude účtovat hostovi výše uvedené storno poplatky, pokud nemohl čerpat sjednané služby z těchto důvodů: úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, povolávací rozkaz, živelná pohroma. Výše uvedené skutečnosti je host povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.
  3.9. Pokud se při příjezdu hosta do ubytování prokáže, že sjednaná cena nebyla ještě zcela připsána na účet ubytovatele, je host povinen zaplatit chybějící částku na místě. V opačném případě má ubytovatel právo od smlouvy odstoupit a hostovi ubytování odmítnout. Hostovi nevzniká právo na odstupné či náhradu škody. Host je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100% z celkové sjednané ceny.
  3.10. Není-li ubytování a/nebo služba z důvodů na straně hosta využito zcela či zčásti po celou dle smlouvy sjednanou dobu či její část, nemá host právo na vrácení ceny nebo její části.
  3.11. Za škodu na věcech vnesených nebo odložených ubytovatel neodpovídá. Ubytovatel neodpovídá za vady externě poskytnutých služeb. Ubytovatel neodpovídá za škodu způsobenou třetím osobám.

  4. Zahájení, průběh a ukončení ubytování

  4.1. Ubytování je možno zahájit nejdříve v den, který je dle smlouvy prvním dnem ubytování (den příjezdu), a to v době od 15:00 hodin a dále. V den, který je dle smlouvy posledním dnem ubytování (den odjezdu), je host povinen vyklizené a vyčištěné prostory ubytování opustit do 11:00 hodin. 
  4.2. Host odpovídá za platnost či správnost osobních, cestovních a dalších dokladů, které předkládá ubytovateli k ověření identifikace. Ubytovatel má právo s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud i dodatečně zjistí, že v rezervaci hostem uvedené údaje jsou neúplné či nepravdivé hostovi nevzniká právo na odstupné či náhradu škody.
  4.3. Ubytovací prostory smí být obsazeny nejvýše tím počtem osob, který je uveden ve smlouvě. Při porušení této povinnosti je ubytovatel oprávněn okamžitě ukončit hostovi ubytování bez náhrady a host je povinen uhradit ubytovateli smluvní pokutu ve výši 100% celkové ceny ubytování.
  4.4. Zájem o umístění domácího zvířete v ubytovacích prostorách v době ubytování je host povinen uvést již v rezervaci. V případě souhlasu ubytovatele vyjádřeného v potvrzení rezervace je host povinen zaplatit cenu za umístění domácího zvířete tam uvedenou. Ubytovatel má právo bez udání důvodu odmítnout přítomnost domácího zvířete v ubytovacích prostorách. Host nese plnou zodpovědnost za pobyt zvířete v ubytovacích prostorách a zavazuje se dodržovat veškerá bezpečnostní a hygienická pravidla (zejména dodržování limitů hlučnosti, nočního klidu, venčení v místech tomu určených apod.)

  5. Rozhodné právo

  5.1. Smlouva a ostatní právní vztahy mezi ubytovatelem a hostem se řídí výhradně právním řádem České republiky. Případné spory mezi ubytovatelem a hostem, nedojde-li k dohodě, rozhodují soudy České republiky, přičemž pro jejich rozhodování je příslušný obecný soud ubytovatele.

  6. Reklamační řád

  6.1 Host je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a tím i možnost řádného vyřízení reklamace. Uplatnění reklamace může host provést buď ústně nebo písemně.
  Práva z odpovědnosti za vady poskytnutých služeb na základě ubytovací smlouvy o ubytování zaniknou, nebyla-li uplatněna do 7 kalendářních dnů od skončení pobytu, není-li pro jejich uplatnění stanovena v právních předpisech lhůta jiná.
  Host je při uplatňování reklamace povinen svou reklamaci řádně zdůvodnit a podle možnosti i průkazně skutkově podložit, současně je povinen předložit doklad o poskytnuté službě, stejnopis objednávky, fakturu apod., příp. rovněž věc, jejíž vadu reklamuje.
  Uplatní-li host právo z odpovědnosti za vady služeb, které mu jsou poskytovány nebo které mu již byly poskytnuty, je ubytovatel (nebo pověřená osoba) povinen po potřebném prozkoumání skutkových a právních okolností rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech bez zbytečného odkladu. Vyřízení reklamace musí být provedeno nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace zákazníkem, pokud se se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Do doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.
  Host je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, zejména podat informace, předložit doklady prokazující skutkový stav, specifikovat své požadavky co do důvodu a výše, apod. Vyžaduje-li to povaha věci, musí host umožnit přístup do prostoru, který mu byl pronajat k ubytování, aby mohla být ověřena oprávněnosti reklamace.
   
  V případech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo z části důvodná, spočívá vyřízení reklamace v bezplatném odstranění vady služby nebo v případech, kdy je to možné, i v poskytnutí náhradní služby. Jinak ubytovatel poskytne přiměřenou slevu z ceny vadně poskytnuté služby. Tím není dotčeno právo hosta, v případech stanovených v právních předpisech či v případech výslovně sjednaných s ubytovatelem, od smlouvy odstoupit, musí však ubytovateli nahradit účelně vynaložené náklady a jinou újmu, která mu tím vznikne, pokud jí nemohl zabránit.

  7. Účinnost Podmínek

  7.1. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 01.01.2021.


  8. Provozovatel

  K33 Invest, s.r.o., Klínec 33, 252 10 IČ: 06130682. DIČ: CZ06130682